احساس ناامنی ایران را به نمایش فریبکارانه قدرت واداشته است

به قلم فرزین ندیمی
۲۲ ژوئن ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian military leaders inspect drones.