عزم دولت ترامپ برای برقراری صلح در خاور میانه، درگفتگو با جرد کوشنر

۲۹ آوریل ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به