«طرف خونسرد» ماندن آمریکا در سوریه و غزه

۳۰ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Al Majalla