تخصیص حق برداشت ویژه در خاورمیانه: کمک می‌کند، اما معجزه نمی‌کند

به قلم جونا شراک
۱۷ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Currency exchange prices on display