تحرکات روسیه در خلیج‌ فارس و آفریقا، هدفی مشترک دارد

۲۸ مارس ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به
Russian president Vladimir Putin and foreign minister Sergei Lavrov