تغییر جهت امواج در شرق مدیترانه: از توفان به آرامش؟

به قلم دیوید پولاک
May 2022
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Jerusalem Strategic Tribune
Palestians on a Mediterranean beach in Gaza