طالبان بازگشته‌اند و جهادی‌های جهان نیز در راه ‌اند

به قلم روی گاتمن
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Daily Beast
Photo showing Taliban fighters outside Kabul Airport, August 2021.