صعود و نزول قدرت کردها در عراق

به قلم بلال وهاب
Spring 2023
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in MERIP Middle East Report