روش‌های عملیات ترور، جاسوسی و آدم‌ربایی ایران در خارج

به قلم ماتیو لویت
February 2022
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in CTC Sentinel
The Iranian embassy in London