قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اوکراین: رای کشورهای خاورمیانه چه بود؟

۱۲ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
United Nations headquarters building in New York - source: Reuters