نقش ضروری آمریکا در حل‌وفصل مناقشه انرژی بغداد و اقلیم کردستان

به قلم مایکل نایتز
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Drawing of oil pipeline, Iraq, Kurdistan