نفوس بد نزنید؛ اعتبار آمریکا از افغانستان هم سر به سلامت می‌برد

به قلم دنیس راس
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in New York Times
Photo showing 1983 terrorist attack at U.S. Marine barracks in Beirut, Lebanon.