موج ترور شبه نظامیان (۲): حملات دسامبر

۲۱ آوریل ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Muqawama assassination