هدف احتمالی عمليات ادلب در مرحله اول: شورشیان تحت حمايت ترکیه

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به