فشار واشنگتن برای پایان بخشیدن به انشقاق قطر

۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به