چرا اسرائیل برای توافق هسته‌ای با ایران (به نوعی) دلتنگ است

به قلم نری زيلبر
۱۶ دسامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in New Lines
U.S. and Iranian flags