بودجه سال آینده ایران با فرض عدم توافق هسته‌ای بسته شده است

۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به