بررسی چشم‌انداز تهدید تروریسم در سال ۲۰۲۳

۲ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به