برای مهار ایران، بمب بزرگی به اسرائیل بدهید

به قلم دنیس راس
۲۶ اوت ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Bloomberg