بایدن باید طرحی ثانوی با فرض پیروزی حوثی‌ها داشته باشد

به قلم دیوید شنکر
۱ دسامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Foreign Policy