ایران مترصد بهره‌برداری از بی‌ثباتی ناشی از فروپاشی افغانستان است

به قلم فرزین ندیمی
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به