ایران به رغم «فشارهای حداکثریِ» ترامپ دوام آورده است

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به