افزایش تنش‌ها در جنوب سوریه نشانه‌ای از تشدید حملات رژیم

به قلم ایهود یاری
۱۸ مهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به