افزایش فشارها بر بهائیان در ایران

به قلم مهدی خلجی
۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Portraits of Baha'i adherents arrested in Iran on display in Brazil - source: Reuters