عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌تواند حیاتی تازه به ابتکار صلح اعراب ببخشد

به قلم غیث العمری
۳۱ اوت ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به