ظهور «بناپارتیسم» در ایران

به قلم مهدی خلجی
۷ مهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
The artist Jacques-Louis David's painting "Napoleon Crossing the Alps"