تقلا برای صلح در سوریه: یک دهه تصمیم‌گیری

۵ آوریل ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Syrian flag over a ruined building destroyed by bombing