نقشه ایران برای عملیات شبه‌نظامیان عراق

به قلم حمدی ملک
۴ ژوئن ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Middle East Institute