نجات حاکمیت عراق: ایران، ترکیه و دولتی چندپارچه

به قلم بلال وهاب
۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in The National