موضع ایران: نه جنگ، نه مذاکره

به قلم مهدی خلجی
۲۱ مهٔ ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's Supreme Leader Ali Khamenei delivers public remarks.