هدف کارگروه جدید نیروی دریایی آمریکا: مهار ایران با سامانه‌های بی‌سرنشین

به قلم فرزین ندیمی
۶ اکتبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Promo photo for the U.S. Navy's new Task Force 59.