ضربه‌ به ماشین تبلیغات رسانه‌ای ایران

به قلم دیوید پولاک
۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Newslooks
U.S. and Iranian flags