بریکس امارات را دعوت می‌کند؛ ‌نشانه دیگری از آغاز جهان چندقطبی

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in The National
AR UAE importance