آزادی کشیش برانسون نشانه خوبی برای روابط آمریکا و ترکیه است

۱۸ اکتبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به