با افزایش اعتراضات ضدرژیم در ایران، اقلیت‌های قومی خواستار آزادی و برابری هستند

۲۴ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Kurdish People