سنجش افکار عمومی امارات: کماکان دوستانه با آمریکا، متفرق در مورد اسرائیل، و خصمانه نسبت به ایران

به قلم دیوید پولاک
۱۳ ژوئن ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به