اعتراضات برای مهسا امینی: نقطه عطفی در ایران

۱۷ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking