سقوط ریال ایران لزوما به استیصال دیپلماتیک منجر نمی‌شود
ریال مدام در حال سقوط است، ولی سیاست‌گذاران نباید فرض کنند که این امر تهران را وادار به کاهش مطالبات هسته‌ای خود در مذاکرات خواهد کرد.
۲۰ مارس ۲۰۲۳
  • هنری رُم

Looking back

Iranian women's rights activist Masih Alinejad  speaks at the Institute's 2022 Scholar-Statesman Award dinner in New York City - source: The Washington Institute
Video
گفتگویی با مسیح علی‌نژاد
گفتگو با مسیح علی‌نژاد را تماشا کنید یا بخوانید؛ فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی و دریافت‌کننده مدال دانشور-سیاستمدار سال ۲۰۲۲ انستیتو واشنگتن.
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲
  • مسیح علی‌نژاد